Όλοι είμαστε διαφορετικοί και μοναδικοί: η έννοια της διαφορετικότητας

2611771618413045

Views: 326

All Rights Reserved

Copyright \u00A9 <YEAR>, Common Ground Research Networks, All Rights Reserved

Abstract

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αφορά την έννοια την διαφορετικότητας με έμφαση τα σωματικά χαρακτηριστικά.Σκοπός είναι τα παιδιά να κατανοήσουν τις έννοιες που περιβάλλονται γύρω από τις πτυχές της διαφορετικότητας και να καταλάβουν όλοι είμαστε διαφορετικοί και ξεχωριστοί, αλλά με ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες στη ζωή. Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι σημαντική προϋπόθεση για την συνύπαρξη και αλληλεπίδρασή μας με άλλους ανθρώπους είναι ο αλληλοσεβασμός, η δεκτικότητα, η συνεργασία, η κατανόηση και ο εποικοδομητικός διάλογος. Μαθησιακές περιοχές: Γλώσσα, Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη,Τέχνες. Απευθύνεται σε ηλικίες 4-8 ετών.