Το Διαφορετικό...και στο Νηπιαγωγείο

2611821617816900

Views: 267

All Rights Reserved

Copyright \u00A9 <YEAR>, Common Ground Research Networks, All Rights Reserved

Abstract

Ο Συγκεκριμένος σχεδιασμός πραγματώνεται την διαφορετικότητα και την κατανόηση της έννοιας αυτής μέσω δραστηριοτήτων από παιδιά προσχολικής ηλικίας.