Ποιος είμαι; Ανάπτυξη ατομικής και κοινωνικής ταυτότητας σε έ ...

2611761618739954

Views: 247

All Rights Reserved

Copyright \u00A9 <YEAR>, Common Ground Research Networks, All Rights Reserved

Abstract

Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός έχει δημιουργηθεί με σκοπό τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τον εαυτό τους και την ατομική τους ταυτότητα. Η γνωριμία των παιδιών με τις προσωπικές τους ταυτότητες γίνεται σε ένα περιβάλλον που κυριαρχεί η διαφορετικότητα, κάτι που χαρακτηρίζει τα σύγχρονα σχολεία. Γνωστική περιοχή: Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη Μαθησιακό επίπεδο/ Ηλικία: 6-8 ετών